ลังกาพินธุ์ จตุรงค์, เหล่าโก่ง สุทิน, สินสวัสดิ์ ภูวนาท, and ศรีประเสริฐ ชัยยงค์. 2008. “Development of a Cassava Stem Cutting Machine”. Frontiers in Engineering Innovation Research 12 (December):19-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242200.