จงมี ธัญลักษณ์, and เตชธรรมรักข์ ปลื้มจิตต์. 2010. “Thermal Conductivity of Waste Fibers from Textile Process”. Journal of Engineering, RMUTT 1 (June):1-7. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242169.