จงจันทร์ ยุทธณรงค์, and คุปตัษเฐียร ณฐา. 2010. “ Ltd”. Journal of Engineering, RMUTT 2 (December):17-27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163.