เพชรพิมูล วสันต์, ภูมิกิตติพิชญ์ กฤษณ์ชนม์, and โคตทะเล สันติภาพ. 2011. “A Design of Power Converter Circuit for 1 KW Wind Turbine Generator”. Frontiers in Engineering Innovation Research 1 (June):19-27. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242152.