ปานสาคร สุนัน, ลังกาพินธุ์ จตุรงค์, ทักแก้ว ศิริรัตน์, ซังฮี้ วรรณิกา, and วงษ์ชมพู ธวัสชัย. 2011. “Design and Fabrication of a Germinated Sesame Roaster”. Journal of Engineering, RMUTT 2 (December):51-59. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242136.