ณรงค์กูล อัครวิชญ์, กร้ำมาตร ปิติศานต์, วิณิชย์ล้ำเลิศ เฉลิมชัย, and ตั้งเติมสิริกุล สมนึก. 2011. “Multiple Dosages of Superplasticizer and Workability Loss of Mortar”. Frontiers in Engineering Innovation Research 2 (December):1-8. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131.