ทุริสุทธิ์ ณัทกร, ลิมปิทีปราการ เทิดเกียรติ, ทองวิค สถาพร, and นิมมล ฉัตรชัย. 2012. “The Analysis of Heat Pump Performance Using R-410A for Drying”. Frontiers in Engineering Innovation Research 1 (June):41-48. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242128.