จินะวงค้ รัฐพล, and อรรคทิมากูล สมศักดิ์. 2013. “Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN”. Journal of Engineering, RMUTT 1 (June):69-79. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093.