ลังกาพินธ์ุ จตุรงค์, ปานสาคร สุนัน, อัครกุลธร ภูรินทร์, สร้อยแม้น สุกฤษฎิ์, and สร้อยแม้น ศุภณัฐ. 2016. “Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine”. Journal of Engineering, RMUTT 14 (1):47-54. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030.