ณรัฐ จันทร์ศรี สุรชัย, and บุญปก อนุสรณ์. 2017. “Carbon Footprint for Production of Banana Crisps”. Journal of Engineering, RMUTT 15 (1):43-49. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241998.