สุภารัตน์ จงกล, อินปัญโญ ชวลิต, and ต่อสกุล ศิริชัย. 2017. “Design and Development of Shallot Frying Machine”. Journal of Engineering, RMUTT 15 (2):51-57. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990.