พูนนายม ปราโมทย์, แย้มเผื่อน ไพบูลย์, วัฒนจิตสิริ วรญา, ตรันวนพงศ์ สุรัตน์, and กิมะพงศ กิตติพงษ์. 2018. “Construction of A Small Semi-Automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper”. Frontiers in Engineering Innovation Research 16 (1):33-42. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241965.