ไวทย์รุ่งโรจน์ ศิวะ, and หล้าวงศ์ อามิณฑ์. 2018. “A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption”. Journal of Engineering, RMUTT 16 (1):13-21. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963.