บุญญะฤทธิ์ พ. . ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์. Frontiers in Engineering Innovation Research, [S. l.], v. 2, p. 69–71, 2002. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375. Acesso em: 29 may. 2024.