วันทอง ป. .; คำพุฒ ป. . การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. Frontiers in Engineering Innovation Research, [S. l.], v. 9, p. 20–25, 2007. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242. Acesso em: 31 may. 2024.