พรหมน้ำฉ่ำ ส. .; นวลพลับ ก. .; ปลั่งกลาง บ. .; เบียนสูงเนิน ส. . Measurement and Display System for Solar Radiation. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 10, p. 87–92, 2007. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242237. Acesso em: 18 may. 2024.