ณรงค์กูล อ. .; กร้ำมาตร ป. .; วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. .; ตั้งเติมสิริกุล ส. . Multiple dosages of superplasticizer and workability loss of mortar. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 2, p. 1–8, 2011. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131. Acesso em: 18 may. 2024.