ลังกาพินธ์ุ จ. .; ปานสาคร ส. .; อัครกุลธร ภ. .; สร้อยแม้น ส. . .; สร้อยแม้น ศ. Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 47–54, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030. Acesso em: 21 may. 2024.