ลังกาพินธุ์ จ. .; ปานสาคร ส. .; กาลศิริศิลป์ ร.; โพธิ์รอด ม.; โคตรพรหมศรี ณ. STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 35–42, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997. Acesso em: 21 may. 2024.