สุภารัตน์ จ. .; อินปัญโญ ช. .; ต่อสกุล ศ. . Design and development of Shallot frying machine. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 51–57, 2017. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990. Acesso em: 21 may. 2024.