พูนนายม ป.; แย้มเผื่อน ไ.; วัฒนจิตสิริ ว.; ตรันวนพงศ์ ส.; กิมะพงศ ก. Construction of A Small Semi-automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 33–42, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241965. Acesso em: 18 may. 2024.