ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ.; หล้าวงศ์ อ. A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption. Journal of Engineering, RMUTT, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 13–21, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963. Acesso em: 2 feb. 2023.