บุญญะฤทธิ์ พ. . (2002). ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์. Frontiers in Engineering Innovation Research, 2, 69–71. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375