พิสุทธิพงศ์ พ. ., & อารยวัฒน์ ส. . (2006). Ultrasound Fetal Doper. Frontiers in Engineering Innovation Research, 7, 89–93. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242284