วันทอง ป. ., & คำพุฒ ป. . (2007). การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. Journal of Engineering, RMUTT, 9, 20–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242