โอทองคำ ม. ., ขอจิตต์เมตต์ ส. ., & กร้ำมาตร ป. . (2008). Dust cotton fiber as an added material in gypsum boards. Journal of Engineering, RMUTT, 11, 1–8. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242207