จงมี ธ. ., & เตชธรรมรักข์ ป. . (2010). Thermal Conductivity of Waste Fibers from Textile Process. Journal of Engineering, RMUTT, 1, 1–7. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242169