เทพจันทร ว. ., ตั้งปกาศิต จ. ., & รู้แทนคุณ ร. . (2010). Construction Overhead Cost of Tall Buildings in Bangkok Area. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 43–50. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242166