จงจันทร์ ย. ., & คุปตัษเฐียร ณ. . (2010). Productivity Improvement for Cast Iron Burner Production Line A Case Study at TMN Machine and Foundry Co., Ltd. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 17–27. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163