ณรงค์กูล อ. ., กร้ำมาตร ป. ., วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. ., & ตั้งเติมสิริกุล ส. . (2011). Multiple dosages of superplasticizer and workability loss of mortar. Frontiers in Engineering Innovation Research, 2, 1–8. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131