จินะวงค้ ร. ., & อรรคทิมากูล ส. . (2013). Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN. Frontiers in Engineering Innovation Research, 1, 69–79. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093