ลังกาพินธ์ุ จ. ., ปานสาคร ส. ., อัครกุลธร ภ. ., สร้อยแม้น ส. . ., & สร้อยแม้น ศ. (2016). Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine. Journal of Engineering, RMUTT, 14(1), 47–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030