ณรัฐ จันทร์ศรี ส., & บุญปก อ. (2017). Carbon Footprint for Production of Banana Crisps. Journal of Engineering, RMUTT, 15(1), 43–49. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241998