ลังกาพินธุ์ จ. ., ปานสาคร ส. ., กาลศิริศิลป์ ร., โพธิ์รอด ม., & โคตรพรหมศรี ณ. (2017). STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE. Journal of Engineering, RMUTT, 15(1), 35–42. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997