สุภารัตน์ จ. ., อินปัญโญ ช. ., & ต่อสกุล ศ. . (2017). Design and development of Shallot frying machine. Journal of Engineering, RMUTT, 15(2), 51–57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990