พูนนายม ป., แย้มเผื่อน ไ., วัฒนจิตสิริ ว., ตรันวนพงศ์ ส., & กิมะพงศ ก. (2018). Construction of A Small Semi-automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper. Journal of Engineering, RMUTT, 16(1), 33–42. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241965