ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ., & หล้าวงศ์ อ. (2018). A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption. Journal of Engineering, RMUTT, 16(1), 13–21. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963