(1)
บุญญะฤทธิ์ พ. . ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์. feir 2002, 2, 69-71.