(1)
ประสาทแก้ว บ. . Risk Area Explorer Robot. feir 2005, 6, 86-93.