(1)
คชฤทธิ์ น. . Three Component Strain Gage Based Dynamometer. feir 2005, 6, 81-85.