(1)
ณรงค์กูล อ. .; กร้ำมาตร ป. .; วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. .; ตั้งเติมสิริกุล ส. . Multiple Dosages of Superplasticizer and Workability Loss of Mortar. feir 2011, 2, 1-8.