(1)
กิมะพงศ์ ก. .; ตรัยวนพงศ์ ส. .; ประสมทอง ส. .; วัฒนจิตสิริ ว. . Effect of Buttering and Hardfacing on Mechanical Properties of JIS-S50C Steel Weld Metal. feir 2016, 14, 77-86.