(1)
ลังกาพินธ์ุ จ. .; ปานสาคร ส. .; อัครกุลธร ภ. .; สร้อยแม้น ส. . .; สร้อยแม้น ศ. Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine. j.eng.rmutt 2016, 14, 47-54.