(1)
พูนนายม ป.; แย้มเผื่อน ไ.; วัฒนจิตสิริ ว.; ตรันวนพงศ์ ส.; กิมะพงศ ก. Construction of A Small Semi-Automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper. j.eng.rmutt 2018, 16, 33-42.