(1)
ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ.; หล้าวงศ์ อ. A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption. j.eng.rmutt 2018, 16, 13-21.