[1]
บุญญะฤทธิ์ พ. 2002. ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์. Frontiers in Engineering Innovation Research. 2, (Dec. 2002), 69–71.