[1]
พิสุทธิพงศ์ พ. and อารยวัฒน์ ส. 2006. Ultrasound Fetal Doper. Frontiers in Engineering Innovation Research. 7, (Jun. 2006), 89–93.