[1]
วันทอง ป. and คำพุฒ ป. 2007. การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. Frontiers in Engineering Innovation Research. 9, (Jun. 2007), 20–25.