[1]
ลังกาพินธุ์ จ. , เหล่าโก่ง ส. , สินสวัสดิ์ ภ. and ศรีประเสริฐ ช. 2008. Development of a cassava stem cutting machine. Frontiers in Engineering Innovation Research. 12, (Dec. 2008), 19–26.