[1]
เพชรพิมูล ว. , ภูมิกิตติพิชญ์ ก. and โคตทะเล ส. 2011. A Design of Power Converter Circuit for 1 kW Wind Turbine Generator. Journal of Engineering, RMUTT. 1, (Jun. 2011), 19–27.